Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ανάρτηση στο blog της δημοτικής παράταξης Π.Π.Σ.ΕΡ. προς όλους τους λαϊκιστές πολιτικάντηδες χωρίς καμία εξαίρεση....

Κύριε δήμαρχε στη χώρα και στην κοινωνία 
της διαφθοράς και της υποκρισίας,  
των αλαζόνων και υπεροπτών πολιτικών και αιρετών της,   
τι ψάχνετε να βρείτε...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ   

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΡΕΠΟΥΛΗΣ 1863-1924


ΔΙΑΘΗΚΗ 
 Έν Αθήναις 7 Σεπτεμβρίου 1919 Εις τό όνομα τού πατρός τού υιού 
καί τού άγιου πνεύματος. 
Αμήν.

Έν Αθήναις σήμερον τήν 7η Σεπτεμβρίου 1919 εγώ ό Εμμανουήλ Π. Ρέπουλης αίσθανόμενος, κλονισμένη τήν υγεία μου καί έχων ύπ' όψιν πιθανόν θάνατον, εχων σώας τάς φρένας, συντάσσω τήν παρούσα διαθήκη, ορίζων δι' αυτής κληρονόμον μου τόν αδελφό μου Γεώργιο Π. Ρέπουλη.
Ουδεμία έχω αξία λόγου περιουσία ώστε νά κατανείμω αυτήν εις πάντας τους αδελφούς μου. Δεν εχω νά διαθέσω παρά μόνο τά έπιπλα καί σκεύη της κατοικίας μου καί όσα μετρητά θέλουν τυχόν ευρέθη κα­τά τήν ήμερα τού θανάτου μου, πενιχρά περισσεύματα έκ τού υπουργι­κού μισθού μου, άτινα όμως αν δέν ευρεθούν, αυτό θά σημαίνη ότι δέν θά υπάρχουν, διατιθέμενα εις τάς καθημερινάς άνάγκας τού βίου μου. 
Τά έπιπλα μου είναι τά συνήθη, τραπέζια, καθέκλαι, δουλάπια, μπου­φές, κομμόν, νιπτήρ, κ.λ. Τά δέ σκεύη ιδίως της τραπεζαρίας, μαχαι-ροπήρουνα, πιάτα, φλυτζάνια, δίσκοι, όσα κατώρθωσα έπί σειρά ετών νά αγοράσω έξ οικονομιών.Ταύτα πάντα αφήνω εις τόν αδελφό μου Γεώργιο, καθώς καί τάς εικόνας όλας.
Εις τόν ίδιον αφήνω καί όλον μου τόν ρουχισμόν, ενδύματα, εξωτε­ρικά καί εσωτερικά, καθώς καί τά χρυσά ωρολόγια μου, τρία έν όλω, τά δύο μέ καδένα χρυσήν καί όσα ζεύγη κομβίων, επίσης χρυσών, θέ­λουν ευρέθη. 
Εις τόν ίδιον άδελφόν μου αφήνω καί τό έξ αδιαιρέτου μερίδιόν μου της έν Κρανιδίω κτηματικής πατρικής ημών περιουσίας.Τά της βιβλιοθήκης μου μετά τού γραφείου μου παρακαλώ νά τά κανονίση ό αδελφός μου Κοσμάς Π. Ρέπουλης κρατών δι' εαυτόν όσα βιβλία θελήση, δώση δέ τά άλλα εις τόν έν Αθήναις Σύνδεσμον τών συ­ντακτών εφημερίδων, τόν όποιον λυπούμαι ότι δέν ημπορώ νά ευεργε­τήσω πλουσιώτερον.

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΡΕΠΟΥΛΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: