Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Υπενθυμίζουμε για τους ενδιαφερόμενους την ανακοίνωση του "Ερμιονικού Συνδέσμου"

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Στις 19 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα των εκπαιδευτηρίων «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» στον Πειραιά, η ετησία τακτική Γενική Συνέλευση του «ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» η οποία αποδεχθείσα ομόφωνα σχετική προσφορά της οικογένειας του αειμνήστου Αποστόλου Γκάτσου, θεσπίζει το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΚΑΤΣΟΣ» ως κάτωθι: 
Το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» απονέμεται κατ’ έτος στον/στην μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια, ο/η οποίος/α κατά το προηγούμενο της βραβεύσεως ακαδημαϊκό έτος, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο/πολυτεχνείο   ή από ομοταγές προς αυτά αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα και είτε είναι εγγεγραμμένος/η στα δημοτολόγια του Δήμου Ερμιονίδας της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης, είτε κατά το χρόνο της βραβεύσεώς του/της είναι ο ίδιος/α μέλος του «Ερμιονικού Συνδέσμου», ή ένας εκ των γονέων του/ης τουλάχιστον επί τριετία.
Κατά σειράν αξιολογήσεως προηγούνται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (PhD) και έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού (MSc). Σε περίπτωση περισσοτέρων προσοντούχων, το Βραβείο Αριστείας απονέμεται στον/ην έχοντα/ουσα την υψηλότερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας μοιράζεται ισομερώς.
Η απονομή του Βραβείου Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»  η οποία σηματοδοτεί την  επιβράβευση του μόχθου και της προσπάθειας των νέων της Ερμιόνης στο πεδίο της επιστημονικής τους έρευνας, λαμβάνει χώρα κατά την πρωτοχρονιάτικη πανηγυρική συνάθροιση των μελών του «Ερμιονικού Συνδέσμου». Η διαδικασία επιλογής κινείται με τη γνωστοποίηση του/ης υποψηφίου/ας στον «Ερμιονικό Σύνδεσμο», είτε από τον/ην ίδιο/α ή συγγενή του/ης, είτε από μέλος του «Ερμιονικού Συνδέσμου»
Το Βραβείο Αριστείας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 26, 2016
Ο «Ερμιονικός Σύνδεσμος» ανακοινώνει ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων στην αξιολόγηση απονομής του 1ου βραβείου Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2016. Υποψηφιότητες που τυχόν υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα συμμετάσχουν αναγκαστικά στην αξιολόγηση του επομένου έτους. Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αποτελείται από τον Πρόεδρο του «Ερμιονικού Συνδέσμου» και από τα τακτικά μέλη του, Ακαδημαϊκό Κυρία Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη και Δρα Θεόδωρο Κατσικάρο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: