Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Λες και δεν άλλαξε τίποτα! - Από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη τότε, στον Χρήστο Γιανναρά στις μέρες μας...!


Όλοι οι άλλοι, παραμένουν ως πιστά αντίγραφα των προγόνων μας …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΙ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ, ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΑΛΚΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ..


Ενώ η Πατρίδα καί οι Έλληνες υφίστανται μία πρωτοφανή καί ολομέτωπη επίθεση, εντυπωσιακή είναι η απουσία τού πνευματικού κόσμου. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.. Πού είναι ο καταγγελτικός λόγος, τό φρόνημα τού μετώπου, τό πνεύμα τής αντίστασης, τό πανανθρώπινο σάλπισμα πού θά ξεσήκωνε τούς λαούς τής υδρογείου καί θά οικοδομούσε ένα αδιαπέραστο τείχος μπροστά στίς άνομες ορέξεις τών νεοβανδάλων; Η κομματοκρατία, η οφιτσιοκρατία, η εγωπάθεια, ο καιροσκοπισμός καί η λαγνεία τής εξουσίας μετέτρεψαν σέ έρημο, ένα κόσμο πού θά έπρεπε νά αποτελεί τή δεξαμενή πνευματικότητας καί ζωής αυτού τού λαού. Ευτυχώς, υπάρχει ο λόγος τών προγόνων μας \, πού πάντα θά είναι επίκαιρος καί ζωηφόρος γιά νά μάς μεταφέρει τίς μεγάλες αλήθειες πού κάποιοι δέν τίς ψιθυρίζουν ούτε όταν είναι μόνοι τους..Καταφυγή μας ο Αγιος τών Ελληνικών γραμμάτων, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης:

” Τί εζήτει η Βενετία τρέπουσα τούς στόλους τούτους είς τό Αιγαίον ;
Ο,τι ζητεί ο σφαγεύς παρά τού θύματος: τάς σάρκας αυτού, ίνα κορέση τήν πείναν του.

Διατί αι ιδιωτικαί αύται καί κεκυρωμέναι μέ τά σήματα τού Αγίου Μάρκου επιχειρήσεις ;
Διατί οι τοσούτοι εργολάβοι τών κατακτήσεων, τών ώς διά δημοπρασίας εκτελουμένων ;
Η Βενετία προσηγόρευεν εαυτήν Πολιτείαν, καί είχε υιούς τυράννους.
Τοίς έδιδε τό χρίσμα καί τούς έπεμπε ίνα κατακυριεύσωσι τήν γήν.

Η γενεαλογία τής πολιτικής είναι συνεχής καί γνησία κατά τούς προγόνους.
Η αργία εγέννησε τήν πενίαν.
Η πενία έτεκε τήν πείναν.
Η πείνα παρήγαγε τήν όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε τήν αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε τήν ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε τήν πολιτικήν.

Ιδού η αυθεντική καταγωγή τού τέρατος τούτου. 
Τότε καί τώρα, πάντοτε η αυτή. 
Τότε διά τής βίας, τώρα διά τού δόλου…καί διά τής βίας.
Πάντοτε αμετάβλητοι οί σχοινοβάται ούτοι, οί Αθίγγανοι, 
οι γελωτοποιοί ούτοι πίθηκοι 
(καλώ δ` ούτω τούς λεγόμενους πολιτικούς ).
Μαύροι χαλκείς κατασκευάζοντες δεσμά διά τούς λαούς 
εν τή βαθυζοφωσκοτία τού αιωνίου εργαστηρίου των…”

” ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ “

Δεν υπάρχουν σχόλια: