Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Αναρτήσεις διαχρονικές στο blog της δημοτικής παράταξης Π.Π.ΣΥ.ΕΡ. ....

Δεν χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις για να καταλάβετε σε ποιο τυφλό όργανο... της συμμορίας των ρεμαλιών, του Εικονοσκοπίου... είναι αφιερωμένες αυτές οι αναρτήσεις...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://dimitriskamizis.blogspot.gr/

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011


"ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΜΟΥ"


Αυτές είναι οι κληρονομιές ακινήτων μου, ελεεινέ συκοφάντη,λασπολόγε και λασπολάγνε, και έπεται συνέχεια. Αν ξέρεις τίποτα άλλες να τις παρουσιάσεις, αλλιώς πασάλειψε τα μούτρα σου με τη λάσπη σου και κοιτάξου στο καθρέφτη.
===============================================
Αριθμός / 22462

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΞΙΑΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 17.273.000
κλικ για τη συνέχεια >>>


Στο Κρανίδι σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μήνα Οκτω¬βρίου του έτους δύο χιλιάδες (2000), ημέρα Παρασκευή και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδόν Αγίων Αναργύρων, αριθμός 35 και είναι ιδιοκτησία του Ανδρέα Γεωργίου Λαμπίρη, σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Κρανιδίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θεοφάνη ΒΑΣΑΓΙΑΝΝΗ, που εδρεύω στο Κρανίδι, με την παρουσία και των μαρτύρων Γεωργίου - Αναργύρου Ιωάννη Οικονόμου, φωτογράφος, κατοίκου Κρανιδίου, με α.δ.τ. Λ.652231/81 από το Τ.Α. Αλεξανδρούπολης, και Ιωάννη Νικολάου Στρίγκου, συνταξιούχου, κατοίκου Κρανιδίου, με α.δ.τ. Γ.476765/62 από το Α.Τ. Κρανιδίου, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, από το ένα μέρος ο Ηλίας ΦΩΣΤΙΝΉΣ, θετό τέκνο του Μιχαήλ και της Παρασκευής και φυσικό τέκνο του Στεφάνου και της Ελισάβετ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Κρανίδι Αργολίδας, συνταξιούχος, με α.δ.τ. Γ.305.046 από το Α.Τ. Κρανιδίου και με ΑΦΜ από την Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου
και από το άλλο μέρος ο Δημήτριος ΚΑΜΙΖΗΣ, του Αγγέλου, που κατοικεί στο Κρανίδι Αργολίδας, γιατρός, ο οποίος ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα του Δημάρχου και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Κρανιδίου, με ΑΦΜ 099128205 από την Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου και σύμφωνα με την με αριθμό 306/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του παραπάνω Δήμου με την οποία εξουσιοδοτείται να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και την οποία σε κυρωμένο αντίγραφο προσαρτώ στο παρόν οι οποίοι μου δήλωσαν ότι μπορούν να υπογράφουν και ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Ότι ο πρώτος συμβαλλόμενος, ο Ηλίας Μιχαήλ Φωστίνης, που στη συνέχεια για συντομία θ' αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο "δωρητής", έχει στην πλήρη, άμεση, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη αυτού κυριότητα, νομή και κατοχή του το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟΥ)
Αγροτεμάχιο (γήπεδο) που βρίσκεται στην θέση "ΠΥΡΓΟΣ -ΤΣΟΥΡΟΥΤΙ της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Κρανιδίου, με έκταση μέτρα τετραγωνικά σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι (44.866), φαίνεται και χαρα¬κτηρίζεται περιμετρικά με τα στοιχεία 509 - 508 -507 - 506 -
505 - 504 - 503 - 502 - 501 - 408 - 407 -406 - 405 - 404 -403 -402 -401 - 319 - 318 - 317 - 316 -315 - 314 - 313 -312 - 311 - 310 - 309 - 308 - 307 - 306 -305 - 304 - 303 -302 - 31 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 -206 - 207 - 208 -209 -210 -211 -212 - 213 - 1 - 214 - 215 - 216 - 217 -218 - 219 - 11 - 222 - 223 - 12 - 509 στο από Ιανουαρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Πέτρου Παριανού, που νόμιμα σημασμένο και υπογραμμένο προσαρτώ στο παρόν και ορίζεται ΝΟΤΙΑ και με πρόσωπο 509-508, μέτρα δώδεκα και πενήντα τέσσερα (μ. 12,54) με αγροτική οδό, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ, επίσης ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, επίσηςΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ, επίσης ΒΟΡΕΙΟ­ΔΥΤΙΚΑΔΥΤΙΚΑ και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ και με πλευρά 508 -507 - 506 - 505 - 504 - 503 - 502 - 501 - 408 - 407 -406 -405 - 404 - 403 - 402, μέτρα συνολικά τριακόσια είκοσι οκτώ και ενενήντα έξι εκατοστά (μ. 328,96), με ιδιοκτησία Μαρίας Αποστόλου (πρώην Χάσπαρη), ΒΟΡΕΙΑΔΥΤΙΚΑΒΟΡΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. επίσης ΒΟ­ΡΕΙΑ και ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑκαι με πλευρά 402 - 401 -319 - 318 - 317 - 316 -315, μέτρα συνολικά εκατόν σαράντα ένα και δώδεκα εκατοστά (μ. 141,12) με ιδιοκτησία αγνώ­στων, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, επίσης ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και ΒΟΡΕΙΑ και με πλευρά 315 - 3J4 -313 - 312 - 311 - 310 - 309 - 308 - 307 - 306 -305, μέτρα συνολικά εκατόν ογδόντα εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (μ. 189,88) με ιδιοκτησία Ασμάνη, ΒΟΡΕΙΑ και με πλευρά 305-304-303-302, μέτρα συνολικά ενενήντα τρία και δέκα επτά εκατοστά (μ.93,17) με πρώην ιδιοκτησία Ασμάνη, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, επίσης ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, επίσης ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και με πλευρά 302-31 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 -206 - 207 - 208 - 209 -210 - 211 - 212 - 213 - 1, μέτρα συνολικά διακόσια πενήντα τέντε και πενήντα δύο εκατοστά (μ.255,52) με ιδιοκτησία αγνώστων, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ και ΝΟΤΙΑ και με πλευρά 1 --114 - 215 - 216 - 217, μέτρα συνολικά ογδόντα πέντε και δέκα επτά εκατοστά (μ.85,17) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Κοντοβράκη και τέλος ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΔΥΤΙΚΑ, επί-σης ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΝΟΤΙΑ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και με πλευρά 217 - 218 - 219 - 11 - 222 - 223 - 12 - 509, μέτρα συνολικά εκατόν εννέα και εβδομήντα ένα εκατοστά (μ. 109,71) με πρώην ιδιοκτησία ιδίου.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Το παραπάνω ακίνητο έχει περιέλθει στο δωρητή από κληρονομιά της θετής μητέρας του Παρασκευής Φωστίνη, που πέθανε το 1962, σε συνδυασμό και με την πράξη αποδοχής κληρονομιάς με αριθμό 27.767/19-7-68 του τότε Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Αντωνίου Θεοδώρου, που νόμιμα μετα¬γράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών Κρανιδίου (Μάσσητος) στον τόμο 260 και με αύξοντα αριθμό 19 και για την οποία κληρονομιά δεν οφείλεται φόρος καθόσον το δικαίωμα του Δημοσίου έχει παραγραφεί..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ

Στη συνέχεια ο δωρητής, Ηλίας Μιχαήλ Φωστίνης, δηλώνει ότι σε εκπλήρωση της υποχρέωσης του απέναντι στον σημερινό Δήμαρχο Κρανιδίου Δημήτριο Καμιζή του οποίου είχε και έχει την αμέριστη φροντίδα και επιμέλεια και ως ιατρού και ως ανθρώπου και με την υπόδειξη του οποίου προβαίνει στην σημερινή του ενέργεια, το προπεριγραφόμενο ακίνητο δωρίζει σήμερα, με το παρόν συμβόλαιο, με δωρεά εν ζωή ισχυρή και αμετάκλητη, προς τον ΔΗΜΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος θ' αναφέρεται για συντομία "δωρεοδόχος" και με τον όρο ότι ο χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον Δήμο για την αναψυχή και την εκγύμναση των πολιτών και θα φέρει πάρκο με το όνομα του "Ηλίας Φωστίνης" και με τον πρόσθετο όρο ότι δεν θα πωληθεί αλλά θα παραμένει διαρκώς στην ιδιοκτησία του Δήμου Κρανιδίου. Ο ίδιος ο δωρητής δήλωσε πρόσθετα ότι εγγυάται ότι το παραπάνω δωρούμενο ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, μεσεγγύηση, διεκδίκηση, κατάσχεση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, φόρους, τέλη και εισφορές, δουλεία, μισθωτική σχέση και χρήση, αμφισβήτηση, διαφορά και κάθε άλλο νομικό ελάττωμα. Ο δωρεοδόχος Δήμος Κρανιδίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δηλώνει ότι αποδέχεται την παρούσα δωρεά και όλα όσα αναφέρονται σε αυτή καθόσον η παρούσα δωρεά υπογράφεται ύστερα από την με αριθμόν πρωτοκόλλου 5.401/16-10-2000 αίτηση του δωρητή προς τον Δήμο Κρανιδίου και την προαναφερόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία έγιναν αποδεκτοί οι προαναφερόμενοι όροι.

Σημειώνονται τα παρακάτω:

1)Οι συμβαλλόμενοι διορίζουν αντίκλητό τους εμένα το Συμβολαιογράφο, κάτοικο Κρανιδίου
2) Ρώτησα τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το νόμο, τονίζοντας τους ιδιαίτερα τις συνέπειες του άρθρου 117 του ν.δ. 118/73, όπως ισχύει σήμερα σε περίπτωση που δεν απαντήσουν ειλικρινά, μήπως έγινε προηγούμενη δωρεά από τον δωρητή προς τον δωρεοδόχο και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

3) Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν πως παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους να ανακαλέσουν τη δωρεά αυτή και να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση της δωρεάς που καταρτίστηκε, εφόσον τηρείται ο συνομολογηθείς όρος.

4) Κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

5) Το χαρτόσημο της σύμβασης τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) δραχμές και τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών για τη σύμβαση δραχμές εκατόν τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (131.170) και για την μεταγραφή είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (21.590), θα αποδοθούν εμπρόθεσμα από μένα το Συμβολαιογράφο.

6) Υπόμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Νόμου 4045/1960 και την αλληλέγγυα ευθύνη τους για την πληρωμή του οφειλομένου φόρου εισοδήματος από οικοδομές και των τελών στα τρία τελευταία χρόνια πριν από τη σύμβαση αυτή της δωρεάς, του ν.δ. 118/1973, του Ν.Δ. 2238/1994 των νόμων 1041/1980, 651/1977, 720/1977, 1249/1982, 1337/ 1983, 1577/ 85, τις διατάξεις του ν.δ από 17/7/1923 του ν. 1473/84, ν.δ.690/1948 και του ν.4343/1929, όπως οι νόμοι αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που απαγορεύουν τη μεταβίβαση και το κτίσιμο σε ορισμένα ακίνητα, τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), καθώς και τις διατάξεις "περί μεταγραφής" του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες από την παράλειψη της.

Για την παρούσα δωρεά υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου η κατά νόμον δήλωση με αριθμό 276/Ζ-260/2000, κυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτώ στο παρόν του δωρεοδόχου Δήμου, απαλλασσομένου, κατά νόμον της καταβολής παντός φόρου

Για την παρούσα δωρεά παραστάθηκαν οι δικηγόροι για μεν τον δωρητή ο Αδριανός Μπίμπας (ΑΦΜ 004757903), για δε τον δωρεοδόχο Δήμο ο Αθανάσιος Λαύκας (ΑΦΜ 017394302), η αμοιβή των οποίων σε δραχμές εξήντα μία.
Το παρόν συντάσσεται με βάση την με την με αριθμό 37/20-10-2000 Εντολή του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ναυπλίου στον οποίο τα δικαιώματα θα αποδοθούν με το γραμμάτιο με αριθμό51/2000.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε πέντε (05) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα, με τα έξοδα έκδοσης αντιγράφων, είναι δραχμές διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (215.800), πλην της δαπάνης μεταγραφής. Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα στους εμφανισθέντες, καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπογράφουν νόμιμα αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: