Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Πολιτικές θέσεις, απόψεις και προβληματισμοί, συμπολιτών μας...

 Το άρθρο του Π. Δερματά είναι καλά δομημένο και παρ' όλο που είναι μακροσκελές,
διαβάζετε ευχάριστα απ' όσους έχουν τις ίδιες ανησυχίες και πολιτικές αρχές…
Διαβάστε το και μόνιμη ευχή μας είναι, ν’ ανοίξει ο διάλογος εδώ! Γιατί διαφορετικά…
ΣΤΑΜ. ΔΑΜ. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-mail  στο blog ...

Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ
 ΣΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ...

Γράφει ο εξ Ηλιοκάστρου Ερμιονίδας Παναγιώτης Δερματάς 

Τά πράγματα κινοῦνται παγκόσμια στήν δική τους  πορεία τήν ὁποία κάθε μορφῆς ἀνθρώπινη ἀλαζονεία θεωρεῖ ὡς δεδομένη ἐπειδή νομίζει ὃτι τήν σχεδίασε ἐπαρκῶς  ἀγνοώντας δραματικά αὐτόν τόν παράγοντα χ τόν ὁποῖο οἱ Ἓλληνες ὀνόμαζαν ἀπό μηχανῆς Θεό.
Ὑπάρχει μία βαθιά φιλοσοφία σ'αὐτό τήν ὁποία ὁ καθ΄ ἓνας μπορεῖ να προσεγγίσει ἀνάλογα μέ τήν ψυχοσύνθεσί του.
Ἀλλά γιά να τό καταλάβουμε καλύτερα, ἂς πάρουμε μερικά παραδείγματα πού βαραίνουν τίς προηγούμενες Ἀμερικάνικες ἡγεσίες  μέσα ἀπό τά ὁποία καταδεικνύεται ἡ ἀνεπάρκεια τῶν σχεδιαστῶν. (Ἐκτός βέβαια ἂν οἱ σχεδιαστές εἶχαν ὃραμα τό χάος ὁπότε θά χρειαστεῖ νά μποῦμε σε ἂλλους συνειρμούς μέσα ἀπό τούς ὁποίους πάλι δέν θά λείψει ὁ παράγων χ ...)
Θά φανεῖ ἐδῶ, ἂν εἶναι δικαιολογημένοι οἱ ἐκφρασμένοι προβληματισμοί τοῦ νέου προέδρου ὃσον ἀφορᾶ τήν ἀποδοτικότητα ἢ  χρησιμότητα  γιά τίς ΗΠΑ τοῦ  στρατιωτικοῦ σκέλους τῆς συμμαχίας τοῦ ὁποίου ἀσκοῦν τήν ἡγεσία .
Διότι μέ ἐργαλεῖο τήν ἰσχῦ, οἱ ἑκάστοτε ἀλαζόνες τῆς ἐξουσίας, ἒδειξαν ἀπέναντι στούς λαούς τήν ἲδια συμπεριφορά πού ἒδειξαν κάποτε οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέναντι στούς κατοίκους τῆς Μήλου . Δηλαδή, ἀντιστέκεστε ὃσο σᾶς ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις σας καί ὑποκύπτετε ὃσο σᾶς τό ἐπιβάλλει ἡ δική μας ἰσχῦς ...
Ἂμεσα οἱ Μήλιοι ἐξοντώθηκαν, ἑνῶ ἡ Θεϊκή Νέμεσις, ὃπως ἒλεγαν τήν συμπαντική τάξι  οἱ παλιοί , ἀπάντησε στόν πρέποντα χρόνο μέ τήν δική της λογική που σημαίνει ὃτι οἱ Ἀθηναῖοι εἰσέπραξαν ἀνάλογη τύχη με τήν Μῆλο .
Μᾶς ἀπασχολοῦν ἐδῶ παλιά ἱστορικά γεγονότα, ἐπειδή τα μηνύματά τους εἶναι πάντα  ἐπίκαιρα.
Ἀνάλογα ἐδὼ, βομβαρδίζει  ἡ Δύσις τήν Σερβία καί διαλύει τό κράτος της με φθηνά ἀνεπαρκῆ ἐπιχειρήματα, με πρόθυμη συμμετοχή τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία ἀπέδειξε ὃτι διατηροῦσε ἰσχυρά ἀπωθημένα σέ βάρος ἑνός λαοῦ που τῆς εἶχε ἀντισταθεῖ τό 1940,  σε μία χρονική στιγμή που δέν ὑπῆρχε ἀντίπαλο δέος στόν πλανήτη .
Κέρδος ἀπό αὐτή τήν ἐνέργεια, ἡ ἱκανοποίησις τῆς Γερμανικῆς βιομηχανίας πού σκότωσε μία ἑστία ἀνταγωνισμοῦ, ἑνῶ οἱ ΗΠΑ ἒκλεισαν τόν δρόμο τῆς μελλοντικῆς συνεργασίας τους μέ κάποιο κοινωνικό σύνολο, καί εἰσέπραξε ἂλλο ἓνα μέρος ὀργῆς ἐναντίον της σε παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Στήν Συρία γιά να ἱκανοποιήσουν οἱ ΗΠΑ κάποια  συμφέροντα, δυσανάλογα ἀσήμαντα ὡς πρός τό κόστος, τά ἒβαλαν μέ τήν ἡγεσία της καί τόν λαό της με ἀποτέλεσμα να τοῦ ἐπιφέρουν χάος, πόνο καί δυστυχία.
Ἐδῶ μαζί μέ κάποιους ἂλλους συνεταίρους, ἒφτιαξαν ἓνα τέρας το ὁποῖο ἀπό τήν μία μεριά ὑποκρίνονταν ὃτι πολεμοῦσαν, ἑνῶ ἀπό τήν ἂλλη τό ἐνίσχυαν μέ κάθε ὑπόγειο τρόπο .
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐνέργειας, τόν χῶρο τόν κέρδισε ἡ Ρωσία, ἑνῶ ἡ Ἀμερική, πέρα ἀπό τήν κακή φήμη, εἰσπράττει σήμερα μεγάλα πλοκάμια αὐτοῦ τοῦ τέρατος στό ἐσωτερικό της!..
Στήν Αἲγυπτο ὀργάνωσαν τήν " Ἀραβική ἂνοιξι" μέ ἀποτέλεσμα ὁ παράγων χ πού ἀναφέραμε νά φέρει στήν ἐξουσία μία ἱκανότατη ἡγεσία ἡ ὁποία ἀπομάκρυνε τήν Αἲγυπτο ἀπό τήν Ἀμερικάνικη ἐπιρροή καί  ταύτησε τα συμφέροντά της μέ τήν Ρωσία. 
Στό Ἰράκ ἒκανε αἱματηρή ἐπέμβασι μέ τήν πρόφασι τῶν πυρηνικῶν, τά ὁποῖα τελικά δέν ὑπῆρχαν, σκότωσε τήν ἡγεσία της, ἒφερε μακροχρόνιο κοινωνικό χάος καί δημιούργησε ἓνα κράτος φάντασμα !
Στήν Λιβύη, ἐξόντωσε τόν Καντάφι, βομβάρδισε τίς πόλεις, ἒφερε κοινωνικό χάος καί διέλυσε τό κράτος.
Ἀποτέλεσμα ἀπό αύτή τήν ἐνέργεια, νά κερδίσει τό μῖσος τοῦ λαοῦ τό ὁποῖο ἐκφράστηκε ἀπέναντι σ'ἓναν ἀθῶο Ἀμερικανό πρέσβυ ὁ ὁποῖος εἶχε τήν τύχη να βλέπουν στό πρόσωπό του ὃλη τήν Ἀμερική,  ἑνῶ ἡ νέα ἡγεσία προσανατολίζεται 100% πρός τήν Ρωσία.
Μέσα ἀπό αὐτό τό φάντασμα οἱ δυνάμεις που ἀναδύονται προσανατολίζονται κατ'εὐθεία πρός τη Ρωσία !
Θυμᾶμαι σέ μία συνέντευξι που εἶχε δώσει ἡ ὑποψήφια γιά τήν προεδρία τῶν ΗΠΑ καί ἀφοροῦσε τήν Λιβύη:  Πήγαμε, ρίξαμε μερικές βόμβες, καθαρίσαμε καί ὃλα τώρα ἐντάξει !!!
Ἐρώτημα: 
>>>>>>>>>>>>

Πόσα παιδιά σκοτώσατε στήν Λιβύη, στήν Σερβία καί σέ ὃλες αὐτές τίς χῶρες, με αὐτές τίς βόμβες, ἐσεῖς, πού ὃταν φεύγετε ἀπό τό Καπιτώλιο κάνετε εἰδικές ἐκδηλώσεις γιά τα παιδιά  χειροκροτούμενοι ἀπό ἓνα μεγάλο πλῆθος ἀνόητων ἢ ὑποκριτῶν ;...
Καί ὃσοι Ἀμερικανοί πολίτες βλέπετε σήμερα να βάλλωνται τα "ἀτομικά σας δικαιώματα" μέσα ἀπό τίς σκέψεις που ἒχει ἐκφράσει ο Trump  γύρω ἀπό τήν "δημοκρατία" τῶν ὑποκριτῶν, τήν χρησιμότητα καί τήν ἀξιοπιστία του ΝΑΤΟ, δηλαδή τοῦ ἐργαλείου τῶν ἐγκληματιῶν οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν πόνο καί δυστυχία σε ἑκατομύρια παιδιά καί οἰκογενειάρχες, τότε πού διαπράτονταν τά ἐγκλήματα, σε ποιό συρτάρι εἲχατε ἀποθηκεύσει τίς ... εὐαισθησίες σας ;...
Ἀλλά ἀφήνω τελευταῖο τό παράδειγμα με τήν Ἑλλάδα .
Γιατί ἐδῶ ὑπεισέρχεται καί ἓνα ἂλλο στοιχεῖο τό ὁποῖο ὀνομάζεται Ὓβρις καί ὡς πρός τήν ἀρχαία καί ὡς πρός τήν νέα μας Ἑλληνική γλῶσσα.
Διότι καμία ἂλλη χώρα καί κανένας ἂλλος λαός ὁ ὁποῖος ἒχει προσφέρει τά μέγιστα στήν ἀνθρωπότητα, δέν ἒχει εἰσπράξει τά χείριστα που ἒχουμε εἰσπταξει ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες ! Δηλαδή, φονικό μῖσος καί ἀπαξίωσι
Πρίν τίς "βελούδινες ἐπαναστάσεις", ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ἡ Δύσις γιά να ἀνακόψει τήν δημοκρατική μετεξέληξι τῆς χώρας, μᾶς ὀργάνωσε τήν "ἐπανάστασι τοῦ Πολυτεχνείου", τόν προπομπό τῶν "βελούδινων ἐπαναστάσεων"....
Ἐπειδή τό δένδρο κρίνεται ἀπό τούς καρπούς του, ἂς τούς δοῦμε ...
Μέσα άπό αὐτή τήν ψεύτικη ἐπανάστασι, ξαναφορτωθήκαμε ἡγέτες πού εἶχαν προκαλέσει τήν ἐπέμβασι τοῦ στρατοῦ καί οἱ ὁποῖοι τό μόνον προτέρημα που διέθεταν ἀποδεδειγμένα, ἦταν ἡ ἒσχατης μορφῆς δουλικότητα στήν Δύσι . Ξεκινώντας ἀπό αὐτούς πού ἀπέδειξαν τήν ἀδυναμία νά ἀνακόψουν μέσω τοῦ στρατοῦ τήν  Κυπριακή κατοχή καί φθάνοντας σ΄αὐτούς που ἐξυπηρέτησαν ξένα σκοτεινά συμφεροντα μέσα ἀπό τήν προσωπίδα τοῦ "αντιαμερικανισμοῦ" ...
Καί οἱ δύο ὁμάδες, ἀπεδείχθησαν εὐτελεῖς κλόουν που κατηγοροῦν τούς στρατιωτικούς γιά τήν προδοσία τῆς Κύπρου, ἀλλά δέν τόλμησε κανείς ἀπό αὐτούς να ἀνοίξει δικαστικά τόν σχετικό φάκελο τόν ὁποῖον εἶχαν στά ἲδια τους τα χέρια  !
Γιατί ἆραγε ;....
Ὃλοι αὐτοί, ὑπέσκαψαν σταδιακά ὃλες τίς παραγωγικές μας δομές, διέλυσαν τήν παιδεία, ἒφτιαξαν ἓνα κράτος παρανοϊκῶν εὐνούχων, ἓνα κράτος κομματικό τό ὁποῖο κυβερνοῦν ὀργανωμένες σέ κόμματα φατρίες συμφερόντων. .....
Αὐτές, ἂν καί ἢξεραν ὃτι ἡ χώρα μας ἒχει πετρέλαια, καταργοῦσαν τήν ὑπηρεσια Γεωλογικῶν Μελετῶν (ΙΓΜΕ) καί διαλαλοῦσαν  ὃτι στήν Ἑλλάδα, δέν ὑπάρχουν πετρέλαια !
Αὐτή ἦταν ἓνα μέρος τῆς συμπεριφορᾶς τῆς "συμμαχίας" ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα. Δηλαδή, ὑπόγεια ἀνέκοψε τήν πορεία μας πρός τήν πραγματική δημοκρατία καί πρόοδο. Διότι ὑπάρχουν καί ἂλλες χειρότερες.
Τό χειρότερο ἦταν ὃτι ἡ "συμμαχία" ἒκανε πλάτες στήν Τουρκία για να καταλάβει τό νησί, για να διαλύσει τό κράτος τῆς Κύπρου. Πέρα ἀπό τήν ὑπόγεια στήριξι σε πληροφορίες, ὁπλισμούς καί τακτικές, ἒφθασε στήν αἰσχρότατη συμπεριφορά νά ἐμποδίσει μέ ἂμεση παρέμβασι τά Ἑλληνικά ἀεροπλᾶνα πού ἒσπευσαν να ἐνισχύσουν τήν Κυπριακή ἃμυνα κατα τήν διάρκεια τῆς πρώτης εἰσβολῆς!
Τό κέντρο τῆς "συμμαχίας", δηλαδή οἱ ΗΠΑ, βοήθησε στήν συνέχεια τήν Τουρκία να διατηρήσει τίς κατακτήσεις καί πρόβαλε ἓνα αἰσχρό σχέδιο με το ὂνομα Ἀνάν  τό ὁποῖο ἐπιμένει να ἐφαρμώσει καί σήμερα μέ ἂλλες μορφές  και με τον ἲδιο σκοπό : Να διαλύσει τό κράτος τῆς Κύπρου ὣστε νά γίνει ὑποχείριο τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία ἒχει ἀποδείξει ὃτι εἶναι μοναδική στό να ἐξοντώνει τούς Ἓλληνες καί κάθε μειονότητα, γιά να ὑλοποιηθοῦν φυσικά βαθύτερες σκοτεινές σκοπιμότητες μέ μελλοντικές προοπτικές!...
Ἀλλά, ἡ τάξις, εἶναι τάξις γιά ὃλους καί ἡ ἀταξία πάλι γιά ὃλους . Δηλαδή, δέν ὑπάρχουν πουθενα στεγανά γιατί ὃλοι ἐκτός ἀπό Ἀμερικανοί, Ἓλληνες κλπ εἲμαστε καί πολίτες τοῦ κόσμου που ταξιδεύουν στό ἲδιο πλοῖο, δυστυχῶς ὃμως ὃμοιο μ΄αὐτό που ἡ παλιά ἀλαζονία εἶχε όνομάσει Τιτανικό ...
Καί ἡ τάξις σήμερα μπορεῖ να ἐφαρμωστεῖ μέσα ἀπό τήν παγκόσμια ἀποκαταστασι τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καί τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν .
Οἱ Ἓλληνες σέ ὃλη τους τήν ἱστορική διαδρομή, ἒκτιζαν ἀποικίες  ὂχι μόνον χωρίς να ἐξοντώνουν τοπικούς πληθυσμούς, ἀλλά ἀντίθετα δημιουργώντας σχέσεις συναλλαγῶν οἱ ὁποῖες ἐνίσχυαν τούς δεσμούς.
Γι' αὐτό πάντα ὑπερηφανευτήκαμε ὃτι δέν διώξαμε κανέναν ἀπό τήν  γῆ του γιά να τοῦ ἁρπάξουμε τά ἀγαθά ἀλλά κατοικοῦμε στήν χώρα πού παραλάβαμε ἀπό τούς γονεῖς μας μέσα ἀπό τό βάθος τῶν αἰώνων.
Γι'αὐτό οἱ ἐθνικές μας ἑορτές εἶναι αὐτές που μᾶς ὑπενθυμίζουν τούς ἁγῶνες να ὑπερασπιστοῦμε τίς πανάρχαιες ἀξίες μας σέ ἀντίθεσι με ἂλλους στήν γειτονιά πού ἑορτάζουν με ἐθνική ὑπερηφάνεια ἡμερομηνίες πού ἃρπαξαν ἀγαθά ἂλλων, κατέσφαξαν, βίασαν καί ἐξανάγκασαν τίς συνειδήσεις να ἀποβάλλουν τόν ἑαυτόν τους (...γενιτσαρισμός)!
Καί ἡ "συμμαχία" πάντα  στήριξε  τήν ἀλαζονική τους συμπεριφορά πού στρέφονταν διαρκῶς σε βάρος μας ἐπαναλαμβάνοντας ἀρχαία ἐγκλήματα .
Στήν Κωνσταντινούπολι ζοῦσαν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἓλληνες αὐτόχθονες, στήν πραγματική τους ἑστία, οἱ ὁποίοι καταδιώχτηκαν σε μία νύχτα τό 1955 μέσα ἀπό γεγονότα φρικτῆς βίας καί ἐγκληματικότητας !
Δύο νησιά, ἡ Ἲμβρος καί ἡ Τένεδος, μέ ἀμιγή αὐτόχθονα  Ἑλληνικό πληθυσμό, μέ πανάρχαια Ἑλληνική ἱστορία, ἐκδιώχτηκαν ἀπό τίς ἑστίες τους καί δημεύτηκε ἡ περιουσία τους !
Ὃλα αὐτά μέσα στά πλαίσια τῆς  ἀδιάφορης "συμμαχίας" !!!...
Ἀντίθετα στήν Ἑλλάδα, κανείς δέν δίωξε τίς μειοψηφίες τῶν τουρκόφωνων μωαμεθανῶν .
Καί ὃμως ἡ συμμαχία μακροχρόνια εἶδε τα συμφέροντά της να ταυτίζωνται μ 'αὐτην τήν χώρα ἡ ὁποία δέν σταματᾶ ἐδῶ, ἀλλά στήνει μία πανίσχυρη πολεμική μηχανή ἀπέναντι ἀπό ΄τα συνορά μας !
Ἡ συμμαχία προέκυψε σε μία ἐποχή που οἱ διεθνεῖς καταστάσεις τό ἐπέβαλαν.
Ἀπό κεῖ καί πέρα μέσα στούς κόλπους της ἀντί να ἀναπτυχθοῦν σχέσεις ἐμπορίου καί ἐπωφελῶν συναλλαγῶν, δώθηκαν πρωτεραιότητες στούς πολεμικούς ἐξοπλισμούς οἱ ὁποίοι  στράφηκαν ἀκόμη καί ἐναντίον μελῶν.
Μέσα στήν συμμαχία, ἂλλοι "σύμμαχοι" πού στηρίχθηκαν μέ κάθε τρόπο ἀπό τούς συμμάχους γιά να ἀνορθωθοῦν ἀπό τις καταστροφές γιά τά ἐγκλήματα που εἶχαν ἐπιφέρει στόν κόσμο, ἀφοῦ ἀνορθώθηκαν φέρθηκαν ἀγνώμονες καί ἐχθρικοί ἀπέναντι στούς συμμάχους πού τούς εἶχαν συγχωρήσει καί στηρίξει. Μέσα ἀπό  σκοτεινές στρατηγικές, κατάφεραν  να διεισδύσουν στήν πολιτική τους, να τήν διαφθείρουν, να ἁλώσουν τήν οἰκονομία τους καί να ἐπιβάλλουν συνθῆκες μεσαιωνικῆς ἂθλιας δουλείας στούς λαούς των !
Αὐτοί λοιπόν οἱ "σύμμαχοι" πού ταύτισαν τόν ἑαυτόν τους με τήν Εὐρώπη, σήμερα ἀπεδείχθησαν σκληροί τύραννοι που μπροστά στόν στόχο τους να ἐλεξουν τόν ἰδιωτικό καί δημόσιο πλοῦτο τῶν συμμάχων, ἐφαρμώζουν βάρβαρες τακτικές πού μεταφράζονται σε πόνο, θάνατο, θλῖψι, διάλυσι, ἀπελπισία !
Για να δείξω ὃτι οἱ τοπικές ἡγεσίες τῶν ἐξαρτόμενων αὐτῶν χωρῶν, ὃπως ἡ Ἑλλάδα,  δέν ἐκφράζουν τούς λαούς των ἀλλά ἀποτελοῦν ἀξιοθρήνητα φτηνά κατασκευάσματα ξένων σκοτεινῶν κύκλων, παιδιά τῆς γενιᾶς τῆς ψεύτικης ἐπαναστάσεως τοῦ Πολυτεχνείου, καί οἱ ὁποῖες ἀνεδείχτηκαν μέσα ἀπό διαβολικά στημένες ἐκλογικές διαδικασίες σε συνδυασμό με μαύρη ραδιο-τηλεοπτική προπαγάνδα, ἀναφέρω τό ἁπλό παράδειγμα πού θα κάνει τόν πρωτοετῆ φοιτητή τῆς οἰκονομίας να χάσει τόν ὓπνο του ἀπό ἀγανάκτησι .
Λένε λοιπόν ὃτι ὁ Ἑλληνικός λαός ὀφείλει νά χρεώνεται διακόσια καί πλέον δισ Εύρώ τά ὁποῖα ἀποτελοῦν περίπου τά δύο τρίτα τοῦ ὑποτιθέμενου χρέους γιά νά δοθοῦν στίς τράπεζες!
Ποιά ἀνθώπινη λογική καί δικαιοσύνη μπορεῖ να αἰτιολογήσει αὐτή τήν πρᾶξι ;  Δηλαδή χρεώνομαι ἐγώ παρά τήν θέλησί μου γιά να ὀφεληθεῖς ἐσύ πού δέν σοῦ χρεωστῶ τίποτα ;
Λένε στήν συνέχεια ὃτι ἡ Ἑλλάδα, ἒχει πρόβλημα κρατικῶν ἐσόδων. Γιά να διασφαλιστοῦν αὐτά, ἐπιβάλλουν στόν λαό πρωτοφανεῖς ἐξοντωτικούς ἂμεσους καί ἒμμεσους φόρους, ἀνασταλτικές γραφειοκρατίες καί διορίζουν ἢ μονιμοποιοῦν ἀφειδῶς κομματικά παράσσιτα.
Ἀποτέλεσμα, να μαραίνεται ἡ οἰκονομία, νά φεύγει ἀπό τήν χώρα κάθε παραγωγική δραστηριότης,  νά μήν ὑπάρχουν ἒσοδα καί να ἀναγκάζωνται οἱ πολιτικοί ὑποτελεῖς νά δανείζωνται ἀπό τήν "σύμμαχο" χώρα με ὑποθήκη τήν δημόσια καί ἰδιωτική περιουσία.
Μέ ποιό ἁπλᾶ λόγια ἂν ὁ κτηνοτρόφος  που χρωστᾶ, ὑποσιτίζει τήν ἀγελάδα του, θά εἶναι ἢ ἒσχατης κατηγορίας βλάκας, ἢ κάποιο πολύ πονηρό σχέδιο θά ἒχει στό διεστραμένο του μυαλό...
Φθάσαμε να ἐλέγχουν οἱ Γερμανοί τά ἀεροδρόμια, τίς τηλεποκοινωνίες, τούς δρόμους, τά δημόσια ταμεῖα μας.
Δηλαδή ἡ Ἑλλάδα σήμερα, ἀποτελεῖ καθαρά γεωγραφικό χῶρο καί μόνον ! Ἀκόμη καί τα μουσεῖα μας ἀνήκουν στήν Γερμανική οἰκονομία .
Δηλαδή, αὐτή εἶναι ἡ πανούργα δολοφονική πολιτική πού ἐπέβαλε ἡ Γερμανία στούς Εὐρωπαίους Νατοϊκούς συμμάχους τούς ὁποίους παραπλανητικά, ὀνόμασε "ἑταίρους"!..
Μέ λίγα λόγια, ἡ Γερμανία καλυμμένη μέ τόν μανδύα τῆς συμμαχίας, εἰσέπραξε τεράστια καί ἀνήθικα κέρδη, ἑνῶ οἱ ΗΠΑ εἰσέπραξαν τό μῖσος τῶν κοινωνιῶν ὡς δυνάστες !!!!....
Ἑδῶ, οἱ κοινωνίες ἀποτελοῦν τούς ...ἑταίρους ! Ἒτσι ὃπως στόν αρχαῖο μῦθο τοῦ Λουκιανοῦ...
Δηλαδή,  συνεταιρίστηκε τό λιοντάρι με τόν γάϊδαρο καί τήν ἀλεποῦ ...Ἀφοῦ κυνήγησαν, στήν συνέχεια ἀπεδείχτη τό ...δίκαιο τοῦ λιονταριοῦ μέσα άπό τήν θανατική τιμωρία τοῦ γαϊδάρου ὁ ὁποῖος ζήτησε δίκαια μοιρασιά ...
Ἐπειδή τό λιοντάρι δέν εἶναι σήμερα παντοκράτορας, ἀλλά ὑπάρχουν καί ἆλλα θηρεία, ἡ κάθε ἀλεποῦ ξέρει να προσαρμώζεται στήν πραγματικότητα καί να ἀλλάζει ἑταῖρο...
Ἡ ἀπληστεία, ἒκανε τήν Γερμανική ἡγεσία να ζεῖ στίς λιονταρίσιες παραισθήσεις της ἐπειδή τιμωρεῖ τόν γάϊδαρο τήν Ἑλλάδα με τίς ἂλλες χῶρες τῆς Μεσογείου καί ἁρπάζει τήν τροφή τους . Ἡ ἀλεποῦ ὃμως στό πρόσωπο τῆς Βρετανίας, τῆς ἒδωσε τό μήνυμα τό ὁποῖο με βαρύ τό στομάχι ἀπό τήν ληστεία τῶν ἑταίρων, ἀδυνατεῖ να ἐπεξεργαστεῖ ἐγκεφαλικά .. .
Δέν κατάλαβε ὃτι οἱ μονοκρατορίες τῆς κάθε μορφῆς αὐθαιρεσίας τελειώνουν καί ὃτι νέες προοπτικές  ἒχουν φανεῖ στόν ὁρίζοντα .
Μπορεῖ τα φοβισμένα θηράματά της μαζί με τα πιστά σκυλάκια που τρῶνε τα ψίχουλα κάτω  ἀπό τό τραπέζι της νά ἀνησυχοῦν ὃτι χωρίς Γερμανία θά χαθεῖ ἡ Εὐρώπη !
Ἡ πραγματικότης ὃμως, δέν ἒχει καμία ἀνησυχία ....
Διότι κάποιοι ἀντιλαμβάνονται ὃτι ὑπάρχει πλούσιο τραπέζι καί ὂχι ψίχουλα, μέσα ἀπό τίς συναλλαγές μέ τίς νεες οἰκονομικές δυνάμεις .
Μποροῦμε να ἒχουμε ἂμεσες συναλλαγές οἱ Ἓλληνες μέ ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα κλπ . Τό ἲδιο , οἱ Ἰταλοί, Γάλλοι κλπ
Γιατί, χωρίς Γερμανια δέν παύει να ὑπάρχει κόσμος ...
Ἀντίθετα, χωρίς Γερμανία ξεκίνησε καί μπορεῖ να προχωρήσει ὁ κόσμος ....
Με Γερμανία, κάποιες δεκαδες χιλιάδες Ἓλληνες ἐξεναγκάστηκαν να αὐτοκτονήσουν μέσα σέ πέντε χρόνια, κάποιες ἑκατοντάδες νέα παιδιά ἐξαναγκάστηκαν σε μετανάστευσι, κάποιες χιλιάδες συμπολίτες  ξεσπιτώθηκαν γιά να πληρώσουν ἀνύπαρκτα χρέη πρός τίς τράπεζες καί τα γερμανοκρατούμενα δημόσια ταμεῖα μας, κάποιες δεκαδες χιλιάδες  συμπολίτες  ζοῦν χωρίς θέρμανσι, με ψυχοφάρμακα! Καί ὃλοι περιμένουν μέ ἀγωνία ὡς  μοναδική ἀποζημείωσι τό τέλος αὐτοῦ τοῦ  μεσαιωνικοῦ καθεστότος δουλείας .
Ἡ Γερμανική ἡγεσία, ἒχει παραβιάσει τά στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα στήν Ἑλλάδα. Ἱσπανία, Ἰταλία καί σέ ἆλλα μέλη τῆς συμμαχίας, τά ὁποῖα προστατεύονται ἀπό τό καταστατικό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν!
Γι'αὐτὀ, ὂχι μὀνον πρέπει να περιφρονηθεῖ ἀπό τήν νέα ἡγεσία τῶν ΗΠΑ, ἀλλά να καταγγελθεῖ ὡς ἐγκληματίας κατά τῆς ἀνθρωπότητας.
Μέ πρόσχημα ἐγκλήματα κατά ἀνθρώπων συνελήφθη ὁ Μιλόσεβιτς καί ὁδηγήθηκε στόν θάνατο ἂδικα ὃπως ἀπεδείχθη .
Αὐτοί που διαπράττουν ἀποδεδειγμένα καθημερινά ὀργανωμένα ἐγκλήματα, ποιός θα τούς δικάσει πέραν ἀπό τίς ἡγεσίες τῶν μεγάλων δυνάμεων ;
Ἂς μήν ἀνησυχοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες καί οἱ λαοί τῆς ὑπόλοιπης Ευρώπης γιά τίς πολιτικές τοῦ Πουτιν καί τοῦ Τράμπ οἱ ὁποῖες δείχνουν βαθιά σύνεσι! Τό πρόβλημα τό ἒχει ἡ ἡγεσία τῆς Γερμανίας μαζί με τά ντόπια σε Ἑλλάδα καί ἂλλες Ευρωπαϊκές χῶρες "αριστερά"καί "δεξιά" ἀνδρείκελα  της τα ὁποία ἀπεδείχθησαν ἑνιαία σάρκα καί ψυχή !..
Καί στήν θέλησι τοῦ νέου πρόεδρου τῶν ΗΠΑ εἶναι να στείλει ὃλους αὐτούς στόν ἱστορικό Σπαρτιάτικο Καιάδα γιά να ἀποδείξει ὃτι οἱ ΗΠΑ ξεκινοῦν μία νέα πορεία ἒντιμης, συνυπαρξιακῆς, παραγωγικῆς καί κοινωνικά ἀποδεκτῆς  ἡγεμονίας πρός τόν χρόνο καί τήν οἰκουμένη  !

Παναγιώτης Δερματάς
www.dermatas.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: