Η ιστορία του Ελληνισμού !! - Να τι θα πει Ελλάδα... -ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ...

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

... Το κόστος για την προσβολή της προσωπικότητας - της Τιμής & της Αξιοπρέπειας! ...

…3.000 ευρώ, εκ των οποίων, 500 € σε 5 δόσεις…

Αγαπητοί αναγνώστες επειδή δικαιολογημένα με ρωτάτε για την εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης που είχε υποβάλλει εις βάρος μου ο τέως Δήμαρχος Ερμιόνης Ανάργυρος Λεμπέσης και ζητούσε 100.000χιλ. ευρώ ως αποζημίωση σας ενημερώνω: Η αγωγή αυτή μετά από επαναλαμβανόμενες αναβολές τελικά εκδικάσθηκε την 15η Νοεμβρίου 2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου. 

Και αγωγή με  100.000 € αποζημίωση ζητά ο τέως Ερμιόνης σε συνέχεια της γνωστής υπόθεσης ....
ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΌΛΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σαράντα ημέρες - περίπου - μετά, εκδόθηκε και η απόφαση. 
Παραθέτω συνοπτικά το ιστορικό και την τελική έκβασή της,
 όπως διαμορφώθηκε και με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 
που συνυπέγραψαν ο ενάγων και ο εναγόμενος.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Η συμφωνία  αυτή έγινε στο Κρανίδι σήμερα την 25 Ιανουαρίου 2018, μεταξύ των:
1. Ανάργυρου Λεμπέση του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κατοίκου Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χάριν συντομίας στο εξής θα αποκαλείται α΄ συμβαλλόμενος και
2. Σταματίου Δαμαλίτη του Δαμιανού και της Γαρύφως, κατοίκου Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επί της οδού Ερμού, που χάριν συντομίας στο εξής θα αποκαλείται β΄ συμβαλλόμενος.
Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο α΄ συμβαλλόμενος άσκησε σε βάρος του β΄ συμβαλλόμενου την από 1-10-2013 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης ΤΜ/1056/2013 αγωγή του, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, η οποία συζητήθηκε κατόπιν αναβολών την 15η-11-2017. Επί της άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1038/2017 απόφαση του Μον/λούς Πρωτ/κείου Ναυπλίου (Τακτική Διαδικασία) η οποία υποχρεώνει τον β΄ συμβαλλόμενο να καταβάλει στον α΄ το ποσό των 3.000,00 ευρώ νομιμοτόκως, καθώς και μέρος της δικαστικής δαπάνης ποσού 700,00 ευρώ.

Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ήδη, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, έχοντας την επιθυμία να αποφύγουν περαιτέρω δικαστικές διενέξεις και να λύσουν την προκείμενη διαφορά, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
1. Ο β΄ συμβαλλόμενος σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαιτήσεως του α΄ συμβαλλόμενου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε αυτόν ατόκως το συνολικό ποσόν των 3.000,00 ευρώ, όπως κατωτέρω ορίζεται.
2. O α΄ συμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι συμφωνεί και αποδέχεται την κατά τα ανωτέρω εξώδικη επίλυση της διαφοράς και δέχεται να λάβει κατά περιορισμό της απαιτήσεώς του και με τον τρόπο που συμφωνείται κατωτέρω το συνολικό ποσό των 3.000,00 ευρώ σε πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αξιώσεώς του, όπως αυτή αναφέρεται στο ιστορικό του παρόντος, περιορίζοντας ούτω σε κάθε περίπτωση στο ποσό αυτό την ένδικη αξίωσή του. Ειδικότερα, παραιτείται με το παρόν κάθε παρεπόμενης ενοχής, ήτοι των τόκων και της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.
3. Κατά ταύτα ο β΄ συμβαλλόμενος θα καταβάλει ατόκως στον α΄ συμβαλλόμενο σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε φύσεως απαιτήσεως αυτού το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ ως εξής:
α) Ποσό δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) θα καταβληθεί ήδη την επομένη της υπογραφής του παρόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει ο α΄ συμβαλλόμενος.
β) Το υπόλοιπο δε ποσό των πεντακοσίων (500,00 €) ευρώ καταβληθεί ατόκως σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις ποσού εκατό (100,00 €) ευρώ εκάστη στον ίδιο ως άνω τραπεζικό λογαριασμό, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί την 28η-2-2018, η δεύτερη την 30η-3-2018, η τρίτη την 30η-4-2016, η τέταρτη την 30η-5-2018 και η πέμπτη την 30η-6-2018.
4. Με το παρόν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι παύουν να υφίστανται και οι εκατέρωθεν αξιώσεις που απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 1038/2017 απόφαση του ΜονΠρΝαυπλ, ενώ παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής της.
5. Η συμφωνία αυτή της πληρωμής της πιο πάνω προσδιορισθείσης και συνομολογηθείσης οφειλής του β΄ συμβαλλόμενου και με τους άνω όρους (δηλ. καταβολής αυτής ατόκως σε δόσεις), τελεί υπό το κράτος της διαλυτικής αίρεσης της τακτικής και εμπρόθεσμης καταβολής των ως άνω πέντε δόσεων εκ μέρους αυτού. Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή μίας των ως άνω δόσεων θα έχει ως συνέπεια την αυτοδικαία κατάργηση της παρούσης συμφωνίας και την αξίωση καταβολής εκ μέρους του α΄ συμβαλλόμενου της υπολοίπου απαιτήσεώς του σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης του ΜονΠρΝαυπλ.

Κρανίδι, 25 -1-2018

Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ                             Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τη δικηγόρο μου Κυρία Παρασκευή  Ι. Γκιόλα Δικηγόρο Μ.Δ.Ε. Ευρωπαϊκού Δικαίου,  η οποία, με άψογους Νομικά χειρισμούς  αλλά και με βαθιά ανθρωπινή αλληλέγγυα συμπεριφορά, επέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα σ’ αυτή την υπόθεση.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους συμπολίτες μου (μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού!…) που μου συμπαραστάθηκαν και με χαλύβδωσαν… με τον ένα ή άλλο τρόπο και σ’ αυτή την περιπέτειά μου! ...

Ο εθελοντικός, ανιδιοτελής και ωραίος ΑΓΩΝΑΣ για την ενημέρωσή σας συνεχίζεται…

Με Εκτίμηση 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανταποκριθήκαμε στην απόφαση των οργάνων της Δικαιοσύνης και όπως αυτή διαμορφώθηκε στο ιδιωτικό μας συμφωνητικό…


... Το κόστος για την προσβολή της προσωπικότητας - της Τιμής & της Αξιοπρέπειας! ...  …Σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης  εις βάρος μας του πρώην Δημάρχου Ερμιόνης Ανάργυρου Λεμπέση >>> ΕΔΩ...

Χθες 22 του μηνός Φεβρουαρίου μεταβήκαμε στην Εθνική Τράπεζα και καταβάλαμε (έξι ημέρες πριν) την πρώτη δόση (από τις πέντε) των 100 € του υπολοίπου της εν λόγω αποζημίωσης προς τον πρώην Δήμαρχο Ερμιόνης Αν. Λεμπέση, σεβόμενοι την απόφαση του Δικαστηρίου, - για προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς του.

Η τελευταία δόση των 100 ευρώ είναι στις 30 Ιουνίου, με τα μπάνια -  καλά να είμαστε.

Σχετικά με την εξέλιξη της πιο πάνω υπόθεσης  το κοινό περί δικαίου αίσθημα εδώ στην Ερμιόνη και την Ερμιονίδα είναι διαφορετικό με τα πιο πάνω…

Είναι, άλλωστε, εκπεφρασμένη μέσα από αυτό το Blog η άποψη, ότι με το επίμαχο δημοσίευμα ουδέποτε υπήρχε πρόθεση προσωπικής προσβολής της προσωπικότητας ενός ατόμου, αλλά η απερίφραστη κριτική πολιτικών θέσεων και πρακτικών.
Για την κριτική αυτή υπέστην, όπως είναι γνωστό, προσωπικό και οικογενειακό πόλεμο μέσω των γνωστών ανώνυμων, ψευδώνυμων αναρτήσεων στο γνωστό ιστολόγιο, χωρίς να λείπουν χαρακτηρισμοί με χυδαίο και συκοφαντικό περιεχόμενο!


Με εκτίμηση ο διαχειριστής του blog

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ

Ανταποκριθήκαμε στην απόφαση των οργάνων της Δικαιοσύνης και όπως αυτή διαμορφώθηκε στο ιδιωτικό μας συμφωνητικό…

…Σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης εις βάρος μας >>ΕΔΩ.. 
του πρώην Δημάρχου Ερμιόνης Ανάργυρου Λεμπέση


Χθες 26 του μηνός Ιουνίου μεταβήκαμε στην Εθνική Τράπεζα και καταβάλαμε (4 ημέρες πριν) την πέμπτη και τελευταία δόση των 
100 € του υπολοίπου της εν λόγω αποζημίωσης προς τον πρώην Δήμαρχο Ερμιόνης Αν. Λεμπέση, σεβόμενοι την απόφαση του Δικαστηρίου, - για προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς του.
Επί Προσωπικού επειδή μας προσβάλλει και μας προκαλεί δια του ηλεκτρονικού Τύπου ο Αν. Λεμπέσης..
Στη Φώτο ο τέως Ερμιόνης σε συνέντευξή του στον διαχειριστή
του προσωπικού του blog Εικονοθκόπιο νιούζι ...

Είμαστε συνεπείς και αυτή τη φορά  όπως έχουμε δηλώσει εδώ, ότι θα εξοφληθεί το χρέος με τα μπάνια που έχουμε αρχίσει ήδη ανελλιπώς από τις αρχές του μήνα αν και εγχειρισμένοι!... 
Δεν ξέρουμε αν ο τέως κάνει το ίδιο...

 Σε ό,τι αφορά με την εξέλιξη της πιο πάνω υπόθεσης,  το κοινό περί δικαίου αίσθημα εδώ στην Ερμιόνη και την Ερμιονίδα είναι διαφορετικό με τα πιο πάνω…

Είναι, άλλωστε, εκπεφρασμένη μέσα από αυτό το Blog η άποψη, ότι με το επίμαχο δημοσίευμα ουδέποτε υπήρχε πρόθεση προσωπικής προσβολής της προσωπικότητας ενός ατόμου, αλλά η απερίφραστη κριτική πολιτικών θέσεων και πρακτικών.
Για την κριτική αυτή υπέστην, όπως είναι γνωστό, προσωπικό και οικογενειακό πόλεμο μέσω των γνωστών ανώνυμων, ψευδώνυμων αναρτήσεων στο γνωστό ιστολόγιο, χωρίς να λείπουν χαρακτηρισμοί με χυδαίο και συκοφαντικό περιεχόμενο! 

Βέβαια, «ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης κάπως αργά, έπεσε πάνω στο κεφάλι αυτών των κυρίων», αλλά κρύβουν το γνωστό...  «μυστικό» τους και δεν το δημοσιοποιούν ως δημόσια πρόσωπα που είναι, όπως κάνουμε εμείς με αξιοπρέπεια και  σεβασμό στους συμπολίτες μας ... Αν δεν το κάνουν αυτοί όπως έχουν υποχρέωση, θα το πράξουμε εμείς προσεχώς…Αυτά τα μυστικά νέα, ανασύραμε από το κανάτι του δικό μας... κλήδονα.

Με εκτίμηση ο διαχειριστής του blog
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προς τον τέως - …«Θεέ μου πόσο αξιολύπητος είναι»…

ΑΘΛΙΌΤΗΤΕΣ!!! - Πρώην Ερμιόνης!  μην αυτοδιασύρεσαι άλλο και «μη πετάς την μπάλα στην εξέδρα»…


...«Βρήκε το θάρρος» μετά από 20 χρόνια να μου απαντήσει με όνομα και επώνυμο και όχι με τα πολλά ψευδώνυμά του για να διαβάλλει εμένα και την οικογένειά μου (βέβαια χωρίς να ξεχάσει τον τίτλο του,  όταν  εμείς έχουμε ξεχάσει ακόμα και τον Δήμο που διοικούσε) 
Και πώς να μην μειδιάσουμε…  με σαρκασμό και οίκτο,  όταν  λέει (για πολλοστή φορά) ότι δεν μπορώ να είμαι δημοσιογράφος (μάλιστα με Ψυχή!  Ανεξάρτητος!! και χωρίς καμία αμοιβή!!! - όπως είμαι εγώ) και μπορούσε αυτός να ήταν δήμαρχος  για τόσα  χρόνια, (με τις ίδιες γραμματικές γνώσεις, αλλά, με πολύ κατώτερες σχολικές  επιδόσεις..) εξ αίτιας των γνωστών  μηχανισμών του πολιτικάντικου συστήματος, που η ίδια παρέα συνεχίζει - σαν την λερναία  ύδρα- χωρίς καμία αιδώ, μέσα σε μια  κοινωνία που στην πλειοψηφία της  εθελοτυφλεί   για τα μεγάλα και τα μικρά  συμφέροντά της, ενώ φαίνεται να  κοιμάται τον ύπνο του δικαίου...
Θεέ μου, πόσο θα διασυρθεί ακόμα και πόσο η αλαζονεία του  θα τον καταστρέφει και θα τον διασύρει;;;… 
ΣΤΑΜ. ΔΑΜ.

ΥΓ. Με την ευκαιρία που δίνεις Ανάργυρε Λ. ,  πες μας και την παρέα από τους παλαιούς συμμαθητές μας, που τρώγατε και πίνατε στην υγειά μου και ξόδεψες με τα κεράσματα τις  τρις χιλιάδες ευρώ που πήρες από εμένα… Έγινες και ανοιχτοχέρης τώρα στα γεράματα...
2) Πάντως βρήκες την ευκαιρία να εμφανιστείς ξανά στο blog  σου ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018


ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ:« Μάκη, Το κέφι πληρώνεται !!!!!! »Ανάργυρος Λεμπέσης:
 ''Βέβαια αυτό που τον καίει και τον πονάει όπως φαίνεται
 από τα γραφόμενα του είναι ότι πληρώνει από την τσέπη του,
όχι το κέφι το δικό του αλλά τα κέφια άλλων, αυτών των λίγων, αυτών
που του πιάνουν το χέρι και το μολύβι, αυτών που τον χρησιμοποιούν
 σαν ''Σάκο του μποξ''.!!!''Αγαπητό ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ιστοσελίδα σου έναν παλιό μου
 συμμαθητή, τον Μάκη, τώρα διαχειριστή του μπλογκ «Ερμιονίδα μας αρέσει δεν μας αρέσει» 
για την άψογη συμπεριφορά του, αφού εξόφλησε όλες τις δόσεις στην ώρα τους. 

Όμως αυτός ο παλιός συμμαθητής δεν πρέπει να αγνοεί ότι του έκανα την επιθυμία του 
μέσω της δικηγόρου του κυρίας Γκιόλα και την μείωση του ποσού που είχε επιδικάσει 
το Δικαστήριο και μέρος αυτού να το πληρώσει με δόσεις.

Ξέχωρα από αυτές τις ευχαριστίες θα τον παραπέμψω στην επιτυχημένη λαϊκή ρήση:

« Μάκη,  Το κέφι πληρώνεται!!!!!! »

Βέβαια αυτό που τον καίει και τον πονάει όπως φαίνεται από τα γραφόμενα του είναι ότι
 πληρώνει από την τσέπη του, όχι το κέφι το δικό του αλλά τα κέφια άλλων, αυτών 
των λίγων, αυτών που του πιάνουν το χέρι και το μολύβι, αυτών που τον χρησιμοποιούν 
σαν ''Σάκο του μποξ''.

Πάντως εγώ τον είχα προειδοποιήσει γι’ αυτούς και γι αυτά...

Τον είχα προειδοποιήσει και γραπτά και προφορικά. Στις συνεδριάσεις δε του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ερμιόνης τον είχα προειδοποιήσει και με λέξεις ψαράδικες μπας και το 
καταλάβει καλύτερα.

''Μάκη όταν τελειώσει η δημαρχιακή μου θητεία και ξέρω και μπορώ να σε κοτσάρω 
και του το τόνιζα. Ψαράς καλός ΝΑΙ, δημοσιογράφος ΟΧΙ, θέλει μόρφωση και γνώσεις.''


Όσο για τις ευχές που γράφει στο ιστολόγιο του, αυτά τα...'' σε καλή μεριά, και το ξέρεις 
εσύ είσαι νοικοκύρης'' θέλω να τον ενημερώσω οτι: απο αυτά τα λεφτά του, καθίσαμε με 
παλιούς συμμαθητές και φίλους σε καρέκλες καφενείου και ταβέρνας και ήπιαμε κανά δύο
 ποτηράκια στην υγεία του!!!

Μάκη, στο χέρι σου είναι τώρα να συνεχίσεις αυτή την ψευτοδημοσιογραφική σου παραπληροφόρηση !
 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
του τέως Δήμου Ερμιόνης
Δεν υπάρχουν σχόλια: